HOME   |   ABOUT   |   COURSE   |   SUPPORT   |   CONTACT   |   สมัครเรียน   |   Check List
หน้าหลัก

 

ประกาศผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) ประจำปี 2552

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และสอบแข่งขันรอบที่ 2 ตามรายวิชาและระดับชั้น ดังต่อไปนี้

คณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com